Nézze meg
Újdonságainkat!
HULLA-HOPP karika fából
HULLA-HOPP karika fából 4.200.- Ft
Adatvédelem

 

Adatvédelmi szabályzatunk


A www.plespo.com a Pozax Vámsped Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, cégjegyzékszám: Cg. 01-09-267624 Fővárosi Bíróság Cégbírósága (a továbbiakban: Társaság) által működtetett internetes elérésű portál, webáruház és nagykereskedelmi felület. Társaságunk minden olyan (akár személyes adatnak is minősülő) adatnak kezelőjévé válik, amelyet honlapunk látogatása során a látogató által önkéntesen feltöltésre, rögzítésre, megadásra kerül. Személyes adatnak minősül minden adat, amely meghatározott, tehát azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható, továbbá az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül többek között a név, a lakcím és az e-mail cím. Csak olyan adatot kezelünk, amely szükséges ahhoz, hogy


 • megállapíthassunk honlapunk strukturális és teljes látogatottságát, kereskedelmi forgalmunk összetételét, forgalmi-értékesítési statisztika készítését,
 • látogatóinkkal, illetve vásárlóinkkal kapcsolatos jogviszonyi kapcsolatainkat rendezhessük (kötelezettségek teljesítése, jogok gyakorlása),
 • vásárlóink és látogatóink kapcsolatot létesíthessenek és tarthassanak fel velünk és viszont.

 

A honlapunkra feltöltött, rögzített, megadott személyes adat kezelése és gyűjtése a hatályos jogszabályok szerint történik. A személyes adatok kezelésének vonatkozásában különösen az alábbiak irányadóak:


 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;
 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről;
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről, és a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről;

 

A www.plespo.com URL címen történő belépésnek, internetes áruházban történő látogatásnak, szabad böngészésnek nincs akadálya, azonban termékeink vásárlása, vagy a nagykereskedelmi platformra történő egyszerű belépés is regisztrációhoz, egyben személyes és hiteles adatok megadásához, rögzítéséhez kötött. Ezen adatok szigorúan a rendeléssel, a kapcsolattartással, a szállítással (kézbesítéssel), a számlázással kapcsolatos minimális adatokból és a rendszerünk által generált karakterek bemásolásából áll. Az adatok tartalmilag úgy kerültek összeállításra, hogy azok minimálisan, de hiánytalanul lehetővé tegyék az adott funkció (rendelés, kapcsolat, kézbesítés, számlázás).


A regisztráció gomb használata a vásárlás és a nagykereskedelmi belépés feltételéül szolgál, ugyanakkor egyidejű nyilatkozatot is jelent arra nézve, hogy a regisztráció önkéntes és a regisztráló elfogadja a jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltakat.

 

Természetesen Társaságunk elismeri és magára nézve kötelezőnek tartja az adatvédelmi biztos (vagy illetékes Adatvédelmi Hatóság) ajánlásait, állásfoglalásait és az általa kialakított adatvédelmi elveket és gyakorlatot.

 

A látogató, vásárló által megadott adatok a szolgáltatás igénybevételéhez szükségesek, amelyek a látogatók, vásárlók által, saját hozzájárulásukkal kerülnek rögzítésre. Az adatok kezelése külföldön elhelyezett szervereken is történhet.

 

A fenti adatoknak a plespo.com internetes lapon történő megadásával/rögzítésével a látogató, vásárló kifejezetten hozzájárul


 • a személyes, vagy cégadatainak az "adatkezelés célja" bekezdésben meghatározott célokra történő felhasználásához és kezeléséhez,
 • az adatok Társaság által, a jelen szabályzatban meghatározott feltételek szerinti tárolásához, valamint
 • hogy a Társaság a piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából e-mail címén közvetlenül megkeresse.

 

A feltöltött személyes adatokat a Társaság a látogató, vásárló előzetes hozzájárulása nélkül harmadik félnek semmilyen módon nem adja tovább, kivéve azokat az eseteket, amelyekben az adatok továbbítása a Társaság jogszabályi kötelezettsége. A látogató, vásárló személyes, vagy cégadatai megadásával kifejezetten hozzájárul, hogy a Társaság azokat megbízható harmadik személyeknek, mint alvállalkozóinak vagy megbízottjainak meghatározott célok megvalósítása érdekében átadja.


Az adatkezelés célja: a látogató, vásárló azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, statisztikák készítése, reklámüzenetek célzott küldése, a hirdető ügyfelekkel fennálló jogviszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

 

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, törvényben meghatározott egyéb időpontig.

 

A látogató, vásárló az adatai megadásával hozzájárulásukat adja ahhoz, hogy a Társaság a megadott elérhetőségeken direkt marketing ajánlattal, elektronikus hirdetéssel felkereshesse. A hozzájárulás az e szándékot egyértelműen tartalmazó e-mail üzenet elküldésével bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonható (e-mail üzenetet csak a regisztrációkor rögzített e-mail címről fogadunk el.) A hozzájárulás visszavonható a Társaságunknak címzett, postai úton eljuttatott nyilatkozattal is.

 

A Társaság a testre szabott kiszolgálás érdekében a látogató,vásárló számítógépén adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A cookie-t a látogató/vásárló képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását letiltsa.

 

A Társaság a kezelt személyes adatok feldolgozására külső adatfeldolgozói szolgáltatást vehet igénybe. Az adatfeldolgozó szolgáltatása során köteles betartani a jelen Adatkezelési szabályzat, a hatályos vonatkozó jogszabályok, továbbá a Társasággal fennálló jogviszonyát szabályozó szerződés rendelkezéseit. A látogató, vásárló a www.plespo.com lapra történő látogatásával hozzájárul személyes adatainak adatfeldolgozás céljából a Társaság által igénybe vett adatfeldolgozó számára történő továbbadásához.

 

Az érintett látogató, vásárló tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - azok törlését e-mail üzeneten keresztül (e-mail üzenetet csak a regisztrációkor rögzített e-mail címről fogadunk el.)

 

Az érintett látogató, vásárló kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg a megbízottja által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a Társasághoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Társaság költségtérítést állapít meg.

 

A Társaság a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett látogató-vásárló kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy ha azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos (illetékes adatvédelmi hatóság) elrendelte.

 

Az érintett látogató, vásárló tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha


 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása, vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás, vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

 

A Társaság - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb a beérkezéstől számított 15 munkanap alatt megvizsgálja és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, az adatokat zárolja és a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett látogató-vásárló személyes adatát korábban továbbította és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Amennyiben az érintett látogató, vásárló az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

 

A Társaság az érintett látogató, vásárló adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

A Bíróság, az ügyész, a Nyomozó Hatóság, Szabálysértési Hatóság, a Közigazgatási Hatóság, az adatvédelmi biztos (illetékes adatvédelmi hatóság), illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a Társaságot.


A Társaság a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Kérjük, ne használja a www.plespo.com oldal szolgáltatásait, ha nem ért egyet jelen szabályzatban foglaltakkal.

 

Amennyiben az adatvédelemmel kapcsolatban további kérdései lennének, kérjük jelezze azt részünkre e-mail formájában. Előre is köszönjük észrevételeit, javaslatait.

 

Jelen adatvédelmi szabályzat 2011. szeptember 30. napján lépett hatályba, a jelen szöveg az azóta bekövetkezett változásokkal egységes szerkezetben foglalt érvényes változat.


Jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltak egyaránt és azonos szakmai kondiciókkal érvényesek a további, általunk használt domain neveken, URL címeken zajló folyamatokra is:

www.plespo.eu

www.sportszabadido.hu

www.sportruha.com

www.sportker.info.hu


Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen szabályzat egyoldalú megváltoztatására, az adatvédelemre, kezelésre a mindenkor hatályban lévő szabályzat, illetőleg a hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak. A kettő esetleges ütközése esetén a jogszabályban foglaltak az irányadóak.


A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján gazdasági társaságunkat és webportálunkat az alábbi adatokkal és nyilvántartási számon

 

"webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése. Vásárló azonosítás,hírlevél küldés, házhozkézbesítés szervezése, végrehajtása. "

 

megnevezésű adatkezelést NAIH-64585/2013. számon nyilvántartásba vette.
Facebook iWiW
TERMÉKEINKRŐL
FÉRFI és FIÚ sportruházat
NŐI és LEÁNY sportruházat
SPORT ESZKÖZÖK
Hírlevél feliratkozás
Iratkozzon fel Ön is online hírlevelünkre, amelyben tájékoztatjuk legfrissebb akcióinkról, új szolgáltatásainkról!
Feliratkozom Leiratkozom
PLESPO ONLINE- SPORT ÉS SZABADIDŐ ÁRUHÁZ
© 2011   www.plespo.com

Impresszum | Felhasználási feltételek | Adatvédelem | Médiaajánlat | GYIK | Oldaltérkép